Повече за СИС

ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД е сред водещите небанкови финансови институции в България. Дружеството има пълен лиценз за инвестиционен посредник, издаден от Комисията за финансов надзор. Компанията е член на Българска Фондова Борса – София АД, на Централен депозитар АД и на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД предлага посредничество при търговия с акции, облигации, валути и деривативни инструменти, както на БФБ, така и на световните валутни и капиталови пазари.

За 15 години на българския пазар „София Интернешънъл Секюритиз“ АД спечели доверието на повече от 25 хиляди индивидуални и институционални клиенти.

Като водещ мениджър на някои от най-големите емисии на българския капиталов пазар, сме затвърдили позицията си на стабилен и лоялен партньор.