Лицензи и регулации

FSC-175x60

Комисия за финансов надзор

София Интернешънъл Секюритиз притежава пълен лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави.

BFB-175x55

Българска Фондова Борса – София

София Интернешънъл Секюритиз е един от първите лицензирани инвестиционни посредници, членове на Българската Фондова Борса.

BALIP-175x70

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

София Интернешънъл Секюритиз е член на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

MiFID-Section-Logo-175x70

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

В качеството си на лицензиран инвестционен посредник в държава от Европейския съюз, София Интернешънъл Секюритиз напълно отговаря на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на съюза.

CD

Централен депозитар

Член на Централен депозитар, който организира регистрацията на безналични ценни книжа, поддържането на регистри на търговските дружества и поддържането на регистър на сделките с ценни книжа.

FCI_2

Фонд за компенсиране на инвеститорите

Член на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Фондът има за цел да съдейства за повишаване на доверието в капиталовия пазар в България, за неговото развитие и стабилност, като осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници и техните клонове в приемащите държави в определените от закона случаи.