01/06/2013 БФБ-СОФИЯ

Информация за настоящи и потенциални клиенти

1366130587_ACP_PDF 2_file_document Обща информация за клиентите на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД по чл.9, ал. 1 от Наредба №38
1366130587_ACP_PDF 2_file_document Информация за клиентите и потенциални клиенти по чл. 10 от Наредба №38
1366130587_ACP_PDF 2_file_document Информация по чл. 18 от Наредба №38
1366130587_ACP_PDF 2_file_document Информация за непрофесионалните клиенти и потенциалните непрофесионални клиенти по чл. 32 от Наредба №38
1366130587_ACP_PDF 2_file_document Правила за категоризация на клиентите на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД и предпоставки за третиране на клиент при условия, приложими към друга категория клиенти
1366130587_ACP_PDF 2_file_document Политика по чл. 30, ал. 2 от ЗПФИ за изпълнение на клиентските нареждания на ИП
1366130587_ACP_PDF 2_file_document Тарифа за такси и комисиони (в сила от 01.06.2018 г.)
Общи условия по чл. 13, ал. 2, т.5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП (в сила от 15.08.2016 г.)

        Оповестяване 2016 г.

pen_notepad_write Регламент за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистри на трансакции (European Market Infrastructure Regulation – EMIR)