РЕЧНИК

Арбитраж

Начин на търговия, при който купуваш един финансов инструмент евтино от едно място и го продаваш с печалба на друго място. Благодарение на глобалната електронна търговия този процес вече е много по-бърз и лесен като позволява на прилагащите го трейдъри да разменят огромни суми пари между страни и континенти за секунди в опита си да се възползват от малки разлики в котираните цени на финансовите инструменти на различните пазари.

Аск цена (Ask price)

Цената, на която пазарът е склонен да продаде определена валута или финансов инструмент. По тази цена трейдърът може да купи базовата валута, или това е т.н цена „купува“. На жаргон се нарича аск, от английския термин Ask. При изписване на котировката тази цена се изписва вдясно. Например при котировката USD/JPY 100.23/100.25 аск цената е 100.25, което означава, че 1 долар може да се закупи срещу 100.25 японски йени.

Базова валута

Валутата, с която търгуваш на FX пазара и спрямо която се котира втората валута от дадена валутна двойка. На FX пазара базовата валута се изписва винаги първа във валутна двойка.

Бид цена (Bid price)

Цената, на която пазарът е склонен да купи определена валута или друг финансов инструмент. На тази цена трейдърът може да продаде базовата валута, или това е т.н. цена „продава“. При изписване на котировката тази цена се изписва вляво. Например при котировката USD/JPY 100.23/100.25 бид цената е 100.23, което означава, че 1 долар може да се продаде срещу 100.23 японски йени.

Бичи пазар

Пазар, на който предобладават възходящи цени на инструментите. Противоположно на мечи пазар.

Валидна до Отмяна (ВДО)

Вид поръчка за покупка или продажба на определена цена, която е активна докато не бъде изпълнена или докато клиентът не я откаже собственоръчно.

Валутен крос

Валутна двойка, която не включва участието на американски долари. Има евро кросове, кросове на британския паунд, на японската йена и др.

Валутна двойка

Валутите винаги се търгуват по двойки. При всяка валутна транзакция едновременно купувате първата валута и продавате втората, или обратното. Например, ако купите EUR/USD, Вие купувате EUR и същевременно продавате USD.

Вальор

Датата, на която страните по финансовата трансакция се договарят да уредят присъщите си задължения, т.е. да разменят плащания. За операции на спор пазара вальорът обикновено е два работни дни. Също се нарича период на сетълмент, както и дата на падеж.

Волатилност

Измерител на промяната на цените на финансов инструмент за даден период от време. Изчислява се най-често от стандартното отклонение на процентното изменение на цената, или чрез осредняване на ценовите диапазони. Високата волатилност означава голяма динамичност на пазара и чести промени в цената.

Дей трейдър

Спекулатори, които отварят и затварят позиции в рамките на една търговска сесия и рядко оставят отворени позиции за следващия ден. Най-често търгуват с валути и суровини, и целта им е да се възползват от по-краткосрочни промен в цената.

Демо сметка

Сметка за виртуална търговия в онлайн платформа, в която има заредена определена виртуална сума и с която можете да търгувате без никакъв риск при реални пазари условия.

Дериват

Финансов продукт, който променя стойността си в зависимост от движението на цената на друг актив (наречен „базов“). Това обикновено са стандартизирани договори за доставка, или за право на покупка/продажба на даден актив. Поради това, че не се разменя реално актива, а само се отразява движението в цената му, тези инструменти предоставят възможността с малка сума да се реализират големи печалби (или загуби). Пример за дериват е опция или CFD.

Диверсификация

Инвестиционна стратегия, която има за цел да управлява риска чрез разнообразяване на активите в инвестиционното портфолио. Избират се различни компоненти за портфолиото, които да притежават различни характеристики и да обхващат различни сектори на икономиката, за да се ограничи възможността всички инвестиции да поемат в една и съща посока. Идеята е портфолиото като съвкупност да предоставя по-последователни и стабилни резултати от това на индивидуалните компоненти в него.

Дивиденти

Час от печалбата след данъци на компанията, която се разпределя на акционерите.

Договор за разлика

Договорите за разлика са създадени, за да позволят на трейдърите да се възползват от всички предимства на притежаването на акции без да се налага физически да притежаваш акциите. С други думи, те не могат да бъдат доставени, а се прекратяват чрез реализиране на разликата между цената, по която е купен контракта и цената, по която е продаден. Тази разлика може да бъде както печалба, така и загуба. Наименованието им е от англ. Contract for Difference, и затова накратко се наричат CFD инструменти.

Доходност

Постигнатата възвръщаемост от една инвестиция, която се получава при сбор на годишен доход от нея и нейната настояща стойност. Има различни видове доходност, и различни методи за пресмятането на всеки тип.

Дълга позиция

Позиция, в която се купува финансов инструмент с очакване цената (курсът) му да нарастне.

Европейска Централна Банка

ЕЦБ е централната банка на Европейския съюз.

Експозиция

Стойността на средствата, инвестирани в текуща или отворена позиция. Това е сумата, която инвеститорът може да загуби, тази, която е изложена на риск. Колкото по-голяма е позицията, толкова по-голяма е експозицията към потенциален финансов риск и печалба.

Извънборсови (ОТС) сделки

Всяка сделка, която не е осъществена на регулиран борсов пазар. Наименованието OTC произлиза от англ. „Over The Counter“.

Издаване на права

Допълнително издаване на емисия от акции от една компания, предлагана на текущите акционери на по-изгодна цена, с дискаунт.

Изпреварващи показатели

Икономически индикатори, които се смятат за предварителни сигнали за бъдещата икономическа активност.

Индекс

Статистически показател, който осигурява представяне на стойността на финансовите инструменти, които са включени в него. Индексите често служат за барометри на даден пазар и за бенчмарк на финансовото и икономическото представяне.

Индекс на волатилността (VIX)

Индекс, който показва пазарните очаквания за 30-дневната волатилност. Изгражда се на основата на приложени волатилности на голяма база от опции върху индекса S&P 500. VIX е широко използван измерител на пазарния риск, и чето е наричан „измерител на страха в инвеститорите“.

Интервенция

Действие, което централната банка на една страна предприема, за да повлияе на местната валута като се включва на финансовия пазар.

Инфлация

Икономическо състояние, в което цените на потребителските стоки се покачват и по този начин намаляват покупателната стойност.

Капитал

Благосъстояние на човек или компания в парично изражение или под формата на някакви активи.

Кери трейд

Процес на едновременна продажба на валута с нисък лихвен процент и покупка на валути с по-висок лихвен процент. Наименованието идва от англ. „carry trade“.

Киви

Жаргонният израз за Ново-Зеландски долар.

Контракт

Стандартна търгувана единица. За всеки вид инструмент на един контракт съотвества различен брой инструменти.

Корпоративно действие

Всяко събитие, предприето от компанията, което оказва влияние върху акционерите. За някои от тях акционерите може или трябва да дадат отговора си на корпоративното действие или да направят избор между няколко възможно действия. Като примерите могат да бъдат посочени изплащането на дивиденти, сливанията, издаването на акции и сплит на акции.

Котирана валута

Позиция, в която се продава финансов инструмент в очакване на понижение на цената му.

Котировка

Индикативна пазарна цена, обикновено използвана за информационни цели.

ЛИБОР

LIBOR е съкращение от London Inter-Bank Offered Rate, и представлява лихвата, която банките използват при отдаване на средства на друга банка.

Ливъридж

Коефициент на увеличение на наличния собствен капитал спрямо максимално възможния размер на позицията. Ако се говори за ливъридж 1:400, това означава, че може да се търгува с 400 пъти по-голяма сума от инвестираната. Разликата между притежаваната сума и стойността на цялата позиция се получава индиректно като заем от брокера.

Ликвидност

Възможността на пазара да поеме големи трансакции с минимално или никакво отражение върху ценовата стабилност.

Лимитирана поръчка

Вид поръчка, която задава максималната цена, която може да бъде платена или минималната цена, по която може да се купи (в зависимост от посоката в която я задаваме).

Лот

Унифицирана марка за обема на търговия, която се използва на финансовите пазари. При валутната търговия един лот е равен на 100 000 валутни единици, при търговията със суровини на един фючърсен контракт, а при търговията със CFD върху акции, облигации и индекси – на 1 брой от съответния инструмент.

Маржин

Наричан още маржин депозит, това е сумата, която трейдърът предоставя при откриване на позиция. Тя служи за обезпечение (гаранция) по отворените позиции и дава възможност да се търгува със средства, няколкократно превишаващи собствените средства. Маржинът се измерва като процент от стойността на сделката.

Маржин кол

Съобщение от брокера, което се получава, когато гаранционната сума (маржинът) не е достатъчна, за да покрие реализираната загуба. Целта му е да напомни на търгуващия, че за да не се затворят автоматично позициите му, трябва да довнесе средства или по желание да затвори някои или всичките си позиции.

Маркет мейкър

Дилър, които редовно котира едновременно бид и аск цени на инструментите и е в състояние да заеме двустранна позиция за всеки търгуван инструмент.

Матуритет

Датата, на която се осъществява сетълмента на даден финансов инструмент, или такава, на която изтича периодът на контракта.

Мечи пазар

Пазар, на който предобладават падащи цени на инструментите. Противоположно е на бичи пазар.

Монетарна политика

Действия на централните банки, които се стремят да контролират основните лихвени нива и наличието на пари в икономиката, за да задържат инфлацията и безработиьата на допустими нива.

Нереализирана печалба/загуба

Теоритична печалба/загуба на текущи отворени позиции, оценени по настоящите пазарни цени. Изчисляват се от брокерите, за да служат за ориентир на трейдърите. Нереализираните печалби/загуби стават реални печалби/загуби само когато позициите бъдат затворени.

Нетна позиция

Стойността на дългите и късите позиции в дадена валута, които не са офсетнати/компенсирани от обратна сделка.

Нива на подкрепа

Техника, която се използва в техническия анализ, за да означи определен праг и таван на цената, при които се предполага, че цената автоматично ще се коригира. Противоположно на нива на съпротива.

Опция

Право на притежателя, но не задължение, да купи (при кол опция) или да продаде (при пут опция) определено количество от дадена акция, суровина, валута или облигация при предварително зададена цена през определен период от време. Съществуват 2 вида опции: американски и европейски.

Отворена позиция

Активна сделка, на която съответства нереализирана печалба/загуба и която не е офсетната от срещуположна сделка.

Пазарен риск

Присъщият риск към промени в пазарните цени, когато имаме експозиция към пазарите.

Пазарна капитализация

Финансов показател, произведение от броя на издадените акции и цената на акция към момента на изчисляване на стойността на пазарната капитализация.

Пипс

Мерна единица за стойността и за промяната на стойността на валутна двойка. Представлява една хилядна (0.01%) и при основните валутни двойки се явява четвъртият знак след десетичната запетая, а при валутните кросове на йената е вторият знак след запетаята.

Подкрепа

Ниво на подкрепа е това равнище на цената, при което търсенето е достатъчно голямо и пречи на цената да продължи да се понижава. При него техническите анализатори очакват курсът на валутата/инструмента да смени посоката си на движение и да поеме нагоре. Ако това ниво бъде преодоляно, се очаква сравнително голям спад на цената.

Портфолио

Портфейл от ценни книжа, притежавани от инвеститора.

Поръчка

Инструкция към брокер или към платформа за търговия за изпълнение на сделка на определена цена.

Поръчка „Валидна до края на деня“

Вид поръчка за покупка или продажба при определена цена, която е активна до края на текущия търговски ден. За край на деня обикновено се взима 17.00 часа Ню-Йорско време, което в повечето дни от години съвпада с 00.00 часа българско време.

Поръчка Едната Отменя Другата (ЕОД)

Вид сложна заявка, при която се задават две поръчки и се осъществява само едната – тази, която е достигната първо, а другата автоматично се отменя.

Премиум

На валутните пазари описва размерът, с който цената на форуърда или фючърса надвишава спот цената.

Първично публично предлагане

Действие, при което една компания става публична като излиза на борсата и акциите й започват да се търгуват за първи път. Предлагането на акции на публичен пазар е начин за набиране на средства за разширяване на бизнеса на компанията.

Ревалвация

Покачване на валутния курс на една национална валута (спрямо една или повече други валути) в резултат от интервеция на централната банка. Противоположно на девалвация.

Рейндж

Разликата между най-високата и най-ниската цена на финансов инструмент през определен времеви интервал. Да търгуваш рейнджа означава да купуваш при нива около най-ниската цена и да продаваш при доближаване на най-високата.

Рекотиране

Действие, при което получавате нова, различна цена от тази, на която сте искали да подадете поръчката си.

Риск мениджмънт

Комбинация от финансов анализ и техники за търговия, която има за цел да контролира експозицията към различни типове риск.

Ролоувър

Ролоувър (или суап) е лихвата, която се получава/начислява за всяка отворена позиция, която е активна след приключване на Ню Йорската сесия в 17.00 ч. източно време (през по-голяма част от годината съответства на 00.00 ч. българско време) и която отразява лихвеният диференциал между двете валута във валутната двойка.

Сетълмент

Процес, в който една трансакция се вписва в регистрите на двете страни по сделката. Сетълментът на валутните сделки може и да не включва реална и физическа замяна на една валута за друга.

Син чип

Термин, който се използва, за  да обозначи големи и солидни компании като сигурни инвестиции. За да се класифицира като такава, една компания трябва да е голяма, добре позната и печеливша, с наложен мениджмънт (който я управлява консервативно, а не рисков0).

Слипидж

Разликата в цената, на която е подадена поръчката и цената, на която е изпълнена. Най-често се получава при бързи движения на цената на финансовия инструмент.

Спот пазар

Физически пазар, на които валутните двойки и суровини се купуват и продават срещу пари в брой при текущите пазарни цени, договаряни на момента и с незабавна доставка.

Спот цена

Спот цена е текущата пазарна цена. Сетълментът на спот трансакциите обикновено отнема до 2 работни дни.

Спред

Разликата между курс „продава“ и курс „купува“. Курс „продава“ е курсът, на който продавате валутата, а курс „купува“ е този, по която я продавате. Обикновено спредът се измерва в пипсове.

Стоп поръчка

Вид поръчка, при която една позиция се закрива автоматично при достигане на определена цена. Обикновено се използва, за да минимизира загубите, ако пазарът поеме в посока, срещуположна за трейдъра.

Странови риск

Рискът, който се асоциира с осъществяването на трансгранична сделка. Включва фактори като правната и политическата обстановка.

Суап

Суап (swap), или наричан още ролоувър (rollover) е лихва, която се начислява за пренос на валутна позиция, която е отворена след 17.00 ч. Ню-йорско време (00.00 ч. българско).  При това се начислява лихва за закупената валута и се удържа лихва за тази, която сте продали. В сметката на клиента се начислява/отчислява сумата на лихвеният диференциал между двете валути. Суапът обикновено е даден в брой пипсове, които се добавят към/отнемат от пазарния курс или директно като сума, която се кредитира/дебитира директно в сметката Ви.

Когато отваряте и затваряте позициите си в рамките на деня, не се начислява суап.

Съпротива

Нивото на съпротива е това равнище на цената, при което предлагането е достатъчно голямо и пречи на цената да продължи да се повишава. При достигането му техническите анализатори очакват курсът на валутата/инструментът да смени посоката на движението си и да поеме надолу. Ако това ниво бъде преодоляно, се очаква да последва значително повишаване на цената.

Съпротива

Термин, използван в техническия анализ за индикиране на определено ниво на цената, на което се смята, че  хората ще започнат да продават по-активно даден инструмент.

Технически анализ

Един от основните методи за анализиране на финансовите пазари, който се опитва да предвиди изменението на цената на инструмента в бъдеще. Базира се на разчитанетона графики на историческата цена и на презумпцията, че движението на пазарите следва определена логика и повтарящи се закономерности. При него не се взимат предвид фундаменталните данни. Анализаторите обикновено следят за появата на специфични фигури върху графичното представяне на цената на инструмента.

Технически индикатори

Те са основата на техническия анализ и са изцяло съсредоточени върху математически изчисления и поредици, които са извлечени от минали данни за цената. Илюстрират се чрез графики и се използват за прогнозиране на пазара.

Тик

Минималната промяна в цената, нагоре или надолу.

Трансакционни разходи

Разходите за закупуване и/или продаване на финансов инструмент.

Федерален резерв

Централната банка на САЩ, наричан накратко ФЕД.

Фискална политика

Политика за управление на разходите на правителството, която има значително влияние върху цялостната икономическа ситуация. Политиката обхваща правителствените приходи и разходи.

Форекс

Форекс се нарича международният валутен пазар, като наименованието произтича от английското Foreign Exchange, което накратко се означава като FOREX или FX. Представлява глобална децентрализирана система за търговия с различни валути. С дневен оборот от над 4 трилиона долара това е най-големите финансов пазар в света.

Форуърд

Договор за размяна на валути при предопределена цена в даден фиксиран бъдещ момент, като цената се определя на базата на лихввения диференциал между двете валути.

Фундаментален анализ

Анализ на икономическите и политическите данни с цел да се определят бъдещите движения на финансовите пазари.

Фючърс

Фючърсът, или фючърсният контракт, е договор за покупка или продажба на суровина, финансов инструмент или друг финансов дериват при точно определени условия в бъдещ момент. На фючърсните пазари се търгуват разнообразие от продукти – валути, индекси, енергийни суровини като петрол и газ, ценни метали като злато и сребро, суровини и т.н.

Хеджиране

Похват или стратегия, които се използват, за да намалят риска от загуба при търговия с даден инструмент, като една позиция се използва за защита от негативния ефект на друга.

Цена на затваряне

Последната цена, на която се е търгувал един продукт в момента на затваряне на пазара.

Ценова прозрачност

Описва пазар, на който всички участници имат еднакво свободен достъп до котировките.

Централна банка

Правителствена или полуправителствена организация, която отговаря за монетарната политика на страната. Например, американската централна банка е Федералният резерв, а германската централна банка е Бундесбанк.