БФБ – СОФИЯ

Търгувай с финансовите инструменти на Българска Фондова Борса при най-изгодните условия!

ОТВОРИ СМЕТКАТъргувай сега!

Извънборсова сделка

 

 Информация за регистрирана извънборсова /ОТС/ сделка с финансови инструменти на Публично дружество:

  • Дата и час на сключване на сделката: 19.09.2017 г. 09:04:29  часа
  • Дата на сетълмент: 19.09.2017 г.
  • Същност:  Покупка – Продажба
  • Насрещна страна: клиент на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД
  • Вид: Акции, обикновени, безналични
  • Емитент: Химимпорт АД
  • ISIN код на емисия:  BG1100046066/ 6С4
  • Брой финансови инструменти: 2 бр.
  • Eдинична цена: 1.777 лв.
  • Стойност  на сделката: 3.55 лв.

Настоящата новина е публикувана на интернет страницата на посредника на 19.09.2017 г. 09.06:20 ч