Публична покана за участие по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№2 / дата 02.12.2013 г.

с предмет “Избор на изпълнител за провеждане на обучения по ключови компетентности по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Провеждане на обучение по ключова компетентност 2 – общуване на чужд език, обучение по английски език.

Обособена позиция 2: Провеждане на обучение по ключова компетентност 4 – дигитална компетентност, работа със специализиран счетоводен софтуер и компютърна грамотност /текстообработващи програми, таблици, графики и др./.”

по проект BG051PO001-2.1.16-0107 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите лица, посредством провеждане на обучения по ключови компетентности” по Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № ESF-2116-01-07027 по Схема за  безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – Фаза 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския Социален фонд.

Документи

Виж всички документи, свързани с кандидатстването

Изтегли пакета от декларации, който е необходим за участие в конкурса от тук- Декларации.