20/11/2017

Търгово предложение към акционерите на Енергоремонт Холдинг АД

Търгово предложение към акционерите на ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД

ДИЙТСМАН Н.В. като акционер притежаващ 18 733 405 броя акции, представляващи 97.50 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД, ЕИК: 831914845, на основание чл. 149, ал. 1 и ал. 6 и чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК отправя търгово предложение за закупуване на акции на ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД с ISIN номер BG1100036026.

Предложителят предлага да закупи акциите на останалите акционери в ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД по цена на една акция в размер на 4.15 лв. (четири лева  и петнадесет стотинки). Предлаганата цена е равна на най-високата цена за една акция на ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД, платена от Предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК за последните 6 месеца.

Предложителят е публикувал това търгово предложение и становището на управителния орган на Дружеството във вестник „24 часа“ на 20 ноември 2017 г.

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на публикуване на търговото предложение във вестник „24 часа“.

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление (по образец) и депозиране на удостоверителните документи за притежаваните акции при посредника или дистанционно чрез Централния депозитар. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово признати удостоверителни документи

Ако желаете да приемете търговото предложение, моля попълнете тази заявка.

Акционерите на Дружеството, които желаят да приемат търговото предложение, подават писменото си волеизявление:

  • лично, чрез законните си представители или чрез пълномощник по силата на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа:
  • чрез инвестиционния посредник, обслужващ съответния акционер, при който се съхраняват акциите – обект на търгово предложение. Акционерите, чиито акции се съхраняват при банка депозитар или банка попечител (пенсионни фондове, договорни фондове и др.), подават заявления само чрез обслужващия ги инвестиционен посредник.

В случай, че търговото предложение се приема в офис на Посредника, е необходимо да се представят следните допълнителни документи:

  • Физически лица – лична карта или друг документ за самоличност;
  • Юридически лица и пълномощници – вижте повече информация в документа или се обадете на обслужващия инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз АД;

Писмените заявления и документите се приемат в офиса на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД на адрес: гр. София, ул. Георги С. Раковски №140, ет. 4, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа в срока за приемане на търговото предложение.

Заплащането на цената ще се извърши в срок от 7 (седем) работни дни след сключване на сделката.

Самото търгово предложение можете да намерите тук 

Търговото предложение може да бъде получено на хартиен носител в офиса на София Интернешънъл Секюритиз АД гр. София, район „Средец”, ул. „Г.С. Раковски” № 140, ет. 4, тел.: 02/ 988 63 40, факс: 02/ 937 98 77, всеки работен ден от 09:00 до 17.00 часа, лице за контакт: Мария Атанасова