06/12/2018

Облигации на Топлофикация – Плевен ЕАД ще се търгуват на Българска фондова борса

С Решение № 1096 – Е от 27 ноември 2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на издадена от дружеството емисия в размер на 2 500 000 лв., разпределена в 2500 броя обикновени, безналични , поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни и неконвертируеми облигации, с номинална стойност от 1000 лв. всяка, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4.5%, платим на 6-месечни лихвени плащания, с дата на емитиране 17.11.2017 г. и дата на падеж 17.11.2022 г.

ISIN кодът на емисията е BG2100020176.

Инвеститорите, които желаят да закупят облигации от емисията, могат да се обърнат към обслужващия ги инвестиционен посредник.

Самият проспект може да намерите тук:

Регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

Резюме